تسمه های جوشی pu مخصوص صنایع کاشی وسرامیک و شیشه

تسمه های استخوانی

در مارک های Optibelt آلمان ، Bonda band انگلستان ، Techno اروپایی و Tes چینی موجود و به شرح زیر می باشد:

A ساده

B ساده

C ساده

Z ساده

A نخ دار

B نخ دار

C نخ دار

A گریپ دار

B گریپ دار

C گریپ دار

A گریپ دار نخ دار

B گریپ دار نخ دار

C گریپ دار نخ دار

B پنج ضلعی

B پنج ضلعی نخ دار

C پنج ضلعی

C پنج ضلعی نخ دار

B هفت ضلعی

B هفت ضلعی نخ دار

C هفت ضلعی

C هفت ضلعی نخ دار

پلی کردها شامل:

پلی کرد ۲ میلیمتر

پلی کرد ۳ میلیمتر

پلی کرد ۴ میلیمتر

پلی کرد ۵ میلیمتر

پلی کرد ۶ میلیمتر

پلی کرد ۶ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۷ میلیمتر

پلی کرد ۸ میلیمتر

پلی کرد ۸ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۱۰ میلیمتر

پلی کرد ۱۰ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۱۲ میلیمتر

پلی کرد ۱۲ میلیمتر نخ دار

پلی کرد ۱۵ میلیمتر

پلی کرد ۱۸ میلیمتر

گیره

هویه

قیچی